DA+PP พังงาเรือ by Bit Studio

งานนี่ติดตั้งอยู่ที่ร้าน DA+PP ชั้น 3 สยามสแควร์
ออกแบบการทำงานโดย Bit Studio

งานนี่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน กลไกการเล่นจากไขลาน เป็นพังงาเรือที่สามารถหมุนได้โดยรอบ
นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ลองทำพังงาเรือ เป็นอีกงานที่สนุกและได้ผลงานที่เป็นที่น่าพอใจ (ของผม)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s